I. Postanowienia ogólne

§ 1

Z usług MBP w Olsztynku może korzystać każdy zainteresowany przy poszanowaniu zasad niniejszego regulaminu.

§ 2

Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem wymienionych w Zarządzeniu Nr 01/02/2023  Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dnia 1.02.2023 r. (w załączeniu).

§ 3

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub korzystania z usług dostępnych na miejscu, w tym z usług informacyjnych i dostępu do Internetu.
 2. uzyskania informacji o zakresie świadczonych usług dostępnych w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekaolsztynek.pl

§ 4

Do korzystania ze wszystkich usług biblioteki uprawnia Karta biblioteczna MBP w Olsztynku.

§ 5

Do celów statystycznych i innych związanych z usprawnianiem obsługi biblioteka może prosić o aktywne włączenie się użytkowników w prowadzone działania.

§ 6

Miejska Biblioteka  Publiczna w Olsztynku pełni funkcję Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej. Korzystanie z tej biblioteki jest bezpłatne. Czytelnik pokrywa koszty kopiowania oraz wysyłki pocztowej.

 

II. Rejestracja użytkowników

§ 7

Aby zostać pełnoprawnym użytkownikiem MBP w Olsztynku należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnymi danymi osobowymi oraz podpisać zobowiązanie.

§ 8

Zobowiązanie użytkownika zawiera m.in.: aktualne dane osobowe użytkownika, deklarację o znajomości i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, datę zapisu i podpis użytkownika, w przypadku osób małoletnich przyjęcie odpowiedzialności przez rodzica lub opiekuna prawnego za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.

§ 9

Wypełnione Zobowiązanie użytkownika, przechowywane w MBP w Olsztynku, stanowi najważniejszy dokument świadczący o nabyciu przez niego praw do pełnego korzystania z biblioteki, a zawarte w niej dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§ 10

Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych.

§ 11

Wypełnione Zobowiązanie oraz uiszczona opłata w wysokości 1 zł są podstawą do wydania użytkownikowi Karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług biblioteki. Karta oprócz danych identyfikacyjnych biblioteki, zawiera imię i nazwisko użytkownika oraz jego indywidualny kod.

§ 12

Użytkownik zobowiązany jest do okazywania dyżurującemu bibliotekarzowi Karty bibliotecznej przy każdorazowym korzystaniu z biblioteki.

§ 13

Utratę Karty bibliotecznej należy zgłosić natychmiast do MBP w Olsztynku w celu zapobieżenia nieprawnego jej wykorzystania przez osoby postronne. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za jej każdorazowe wykorzystanie.

§ 14

Duplikat Karty wydawany jest na wniosek użytkownika po wniesieniu opłaty w wysokości 5 zł za kartę zagubioną i 1 zł za kartę zniszczoną.

§ 15

Korzystający z biblioteki zobowiązani są do wpisywania się do zeszytów odwiedzin w przypadku korzystania z usług biblioteki na miejscu.

 

III. Wypożyczenia na zewnątrz

§ 16

MBP w Olsztynku udostępnia na zewnątrz materiały biblioteczne do tego celu przeznaczone.

§ 17

Użytkownik może korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie.  

§ 18

Możliwe jest zarezerwowanie materiałów bibliotecznych za pośrednictwem strony internetowej katalogu online, poczty elektronicznej oraz telefonicznie podając dane identyfikujące zbiory i zamawiającego.

§ 19

Rejestracji wypożyczeń i zwrotu zbiorów dokonuje dyżurujący bibliotekarz.

§ 20

Użytkownik ma prawo złożyć u dyżurującego bibliotekarza dyspozycję z prośbą o przesyłanie mu pocztą elektroniczną informacji przypominającej o terminie zwrotu zbiorów.

§ 21

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych użytkowników:

 1. łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez czytelnika nie może przekraczać 10 jednostek ewidencyjnych.
 2. okres wypożyczenia zbiorów wynosi:
  1. jeden miesiąc – książki, audiobooki
  2. dwa tygodnie – prasa
 3. użytkownik może uzyskać trzykrotne przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów dokonywane nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu, jeśli nie ma na nie innych zamówień.
 4. każdorazowo o terminie zwrotu zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz.

W uzasadnionych potrzebami innych użytkowników przypadkach biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.

 

IV. Korzystanie z biblioteki na miejscu

§ 22

Na miejscu w bibliotece można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, a w szczególności z:

 1. materiałów z księgozbiorów podręcznych,
 2. gazet i czasopism,

§ 23

Użytkownicy mogą korzystać z usług informacyjnych zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów bibliotecznych, jak i komputerowych baz danych oraz zasobów Internetu.

§ 24

Użytkownicy mają prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki, w tym z dostępem do Internetu lub mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego zasilanego własną baterią i darmowego hot spotu.

§ 25

Użytkownicy posiadający Kartę biblioteczną bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych biblioteki do jednej godziny, pozostali po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

§ 26

Użytkownicy korzystający z Internetu w bibliotece są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc. W przypadku naruszenia zasad dyżurujący bibliotekarz ma prawo przerwać sesję użytkownika.

§ 27

W przypadku, kiedy w zbiorach biblioteki   nie ma materiałów bibliotecznych poszukiwanych przez użytkownika, MBP w Olsztynku może je sprowadzić w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 28

Z materiałów sprowadzonych z innej biblioteki w Polsce lub z innych krajów użytkownik może korzystać jedynie na miejscu. Koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów pokrywa użytkownik.

§ 29

Użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez bibliotekę, zajęć przez nią organizowanych lub współorganizowanych oraz innych form aktywności, w tym indywidualnych służących rozwojowi własnemu użytkownika.

§ 30

Użytkownik ma prawo wykonać na terenie Biblioteki kopie kserograficzne, kopie cyfrowe i wydruki komputerowe zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późn. zm.).

§ 31

Ze względu na ochronę zbiorów biblioteka nie umożliwia wykonywania kserokopii przez użytkownika następujących zasobów:

 1. egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 2. wydawnictw, których kserowanie nie jest możliwe ze względów technicznych, m.in. czasopism w dużym formacie.

§ 32

O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

§ 33

Cennik usług reprograficznych ustalony jest Zarządzeniem Nr 01/02/2023 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dn. 1.02.2023 r.

 

V. Odpowiedzialność użytkownika

§ 34

Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia biblioteki i jej przestrzeni jako instytucji publicznej, użytkowania sprzętu i materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem, bez dokonywania zmian i ingerowania w ich stan podczas korzystania z nich. Odpowiada materialnie za zniszczenie zasobów biblioteki, zagubienie zbiorów bibliotecznych oraz ich nieterminowy zwrot.

§ 35

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.

§ 36

Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania w bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

§ 37

Użytkownik niestosujący się do Regulaminu korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. W przypadku działania na szkodę biblioteki i jej użytkowników może narazić się na dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

§ 38

W przypadku użytkowników małoletnich odpowiedzialność za korzystanie przez nich z biblioteki, zarówno z materiałów bibliotecznych jak i zasobów Internetu, leży po stronie ich rodziców i opiekunów. Ze swojej strony biblioteka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić małoletnim użytkownikom dostosowaną do ich wieku ofertę.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 39

Ze względu na zapewnienie równych szans w dostępie do usług i poszanowania potrzeb wszystkich użytkowników oraz zapewnienia właściwej ochrony zasobów i mienia biblioteki dyrekcja  może wprowadzić nieobjęte niniejszym Regulaminem zasady korzystania z MBP w Olsztynku.

§ 40

Zasady korzystania z biblioteki dostępne są  na stronie internetowej www.bibliotekaolsztynek.pl

§ 41

W uzasadnionych przypadkach dyrekcja MBP w Olsztynku może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu biblioteki lub dostępie do niektórych   usług. Informacja o zmianach podawana jest do ogólnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 42

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w bibliotece przez użytkowników.

§ 43

Uwagi dotyczące zasad korzystania z biblioteki, zakresu świadczonych w niej usług, propozycji zakupu materiałów bibliotecznych oraz ewentualne skargi można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza lub kierować na piśmie do dyrekcji biblioteki na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

 

 

Załącznik:

Zarządzenie Nr 1/02/2023 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dn. 1.02.2023

Z dniem 1.02.2023 r. ustalam dla użytkowników indywidualnych oraz instytucji niżej wymienione stawki za korzystanie z drukarki, ksero i innych urządzeń  oraz kosztów karty bibliotecznej.

Wydruki komputerowe i ksero dokumentów :

1. A4 czarno-białe (tekst) 0,40 zł
2. A4 kolor (tekst) 0,60 zł
3. Plakat /zdjęcie A3 6,00 zł
4. Plakat/zdjęcie A4 3.00 zł
5. Wydruk komputerowy z bibliograficznych baz danych własnych i nabytych (format A4) 0,50 zł
6. Skanowanie książek, czasopism z oryginału (1 str. oryginału = 1 skan) 0,50 zł
7. Skanowanie dokumentów (komplet) 0,50 zł

Laminowanie dokumentów:

1. Strona A4 1,00 zł

Pracownik MBP może odmówić skanowania książki czy rocznika oprawnego czasopisma w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, wypadających kartek oraz zbiorów wydanych w dużych formatach.

Pracownik MBP może odmówić wykonania wydruku komputerowego w przypadku gdyby zachodziła obawa, że nośnik z którego ma być sporządzony zawiera wirusy.

Osoby i instytucje ubiegające się o możliwość reprodukowania obiektów ze zbiorów MBP muszą stosować się do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24 z późn. zm.)

Karta biblioteczna

 1. Wydanie nowej karty 1,00 zł
 2. Wydanie duplikatu za kartę zagubioną 5,00 zł
 3. Wymiana karty zniszczonej (przy zwrocie starej) 1,00 zł