(ujednolicony tekst statutu w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XI-109/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku  w sprawie podziału Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku zmienionego Uchwałą Nr XIX-208/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 listopada 2012r.; Uchwałą Nr XVIII+159/2020 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 lutego 2020r.)

Rozdział  I

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
 4. niniejszego statutu.

§ 2

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.

§ 3

Siedziba Biblioteki jest w Olsztynku  przy ul. Ratusz 1, a terenem jej działania jest obszar gminy Olsztynek.

§ 4

 1. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy jest Gmina Olsztynek
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w  Olsztynie.

Rozdział II


Cele i zadania Biblioteki

§ 5

 1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów  bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Olsztynek.
 2. Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej przyjęte przez Gminę Olsztynek od Powiatu Olsztyńskiego na podstawie odrębnej uchwały i porozumienia zawartego pomiędzy właściwymi organami ww. jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6

Rozdział III
Organy Biblioteki

§ 7

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor. 
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Olsztynka.
 3. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Olsztynka w trybie określonym w przepisach odrębnych.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteki lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Biblioteką kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz inny wyznaczony przez dyrektora pracownik.

§ 8

 1. Przy Bibliotece działa Rada Biblioteczna, powoływana przez Burmistrz Olsztynka, zwana dalej Radą, która jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora i Organizatora w zakresie działalności Biblioteki.
 2. W skład Rady wchodzi:
  1. Dyrektor Biblioteki,
  2. Jeden radny delegowany przez Radę Miejską w Olsztynku,
  3. Jeden przedstawiciel Burmistrza Olsztynka,
  4. Jeden pracownik biblioteki wybrany przez ogół pracowników,
  5. Trzech członków, powołanych przez Burmistrza Olsztynka spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności biblioteki, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.
 3. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. Przewodniczącym Rady nie może być osoba wymieniona w ust. 2 pkt. 1 i 4.
 4. Członkowie Rady powoływani są na okres 3 lat, przy czym członkostwo przedstawiciela rady miejskiej ustaje zawsze z chwilą wygaśnięcia mandatu radnego.
 5. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

Rozdział IV
Organizacja Biblioteki

§ 9

W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Oddziały zlokalizowane w Olsztynku przy ul. Ratusz 1
  a) Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych,
  b) Oddział  dla Dzieci i Młodzieży,
  c) Pracownia Komputerowa.

 2. Filia w Waplewie, Waplewo 15.

Rozdział V
Mienie i gospodarka finansowa Biblioteki

§ 10

Majątek będący w dyspozycji Biblioteki służy wyłącznie wykonywaniu jej zadań statutowych.

§ 11

 1. Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Olsztynek w formie dotacji,
  z dochodów własnych oraz darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska w Olsztynku
  po zatwierdzeniu planu działalności na rok budżetowy oraz wynikającego
  z niego zapotrzebowania środków przedstawionego przez dyrektora.

§ 12

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji, o której mowa w § 11 ust. 2.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13

Biblioteka posługuje się pieczęcią podłużną z pełną nazwą i adresem oraz pieczęcią okrągłą zawierającą pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 14

Zmiany w statucie są ustanawiane w trybie właściwym dla jego nadania.