Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.bibliotekaolsztynek.pl

Data publikacji strony internetowej: 9 lipca 2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9 lipca 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 lipca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem narzędzia do oceny dostępności strony internetowej: http://checkers.eiii.eu/ z którego wynika, że strona internetowa www.bibliotekaolsztynek.pl spełnia wymagania w 96,24 %

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Paweł Rogowski, email: kontakt@bibliotekaolsztynek.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 519 27 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynku możliwy jest poprzez:

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością