Walne zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku, działając na podstawie § 7 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia zwołuje:

Zwyczajne Walne Zebranie  Sprawozdawcze  Członków Stowarzyszenia UTW, które odbędzie się 22 marca 2024 r. (piątek) o godz.10:00, drugi termin godz. 10:15 w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie obecnych.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków UTW.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie programu obrad.
5. Powołanie Komisji uchwał i wniosków .
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu UTW za okres od 07 marca 2023 r. do 22 marca 2024 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
9.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z merytorycznej działalności Zarządu oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego zebrania.

                                                                                         Olsztynek, 05 marca 2024 r.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content