Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku, działając na podstawie § 7 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia zwołuje:

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków Stowarzyszenia UTW, które odbędzie się 3 marca 2023 r. (piątek) o godz.10:00, drugi termin godz. 10:15 w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie obecnych.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków UTW.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie programu obrad.

5. Powołanie Komisji uchwał i wniosków i Komisji skrutacyjnej.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu UTW za okres od 11 lutego 2022 r. do 3 marca 2023 r.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z merytorycznej działalności Zarządu oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji rewizyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

13. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Komisji rewizyjnej.

14. Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu i Komisji rewizyjnej.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego zebrania.

                                                                                         Olsztynek, 14 lutego 2023 r.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content